• Wed. May 29th, 2024

ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน -ลาว vip

  • Home
  • อัปเดต! เปิดขั้นตอนลงทะเบียน มาตรการ ‘ค่าไฟ-ค่าน้ำ’ บัตรคนจนรุ่นใหม่

อัปเดต! เปิดขั้นตอนลงทะเบียน มาตรการ ‘ค่าไฟ-ค่าน้ำ’ บัตรคนจนรุ่นใหม่

หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) เสนอ ซึ่งมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) เป็นหนึ่งในมาตรการการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่สำหรั…